Projects


# Title Team Members TA Professor Documents Sponsor
1
Automated IC Card Dispenser System for Residential College
Dongshen Ye
Jonathan Chu
Zhirong Chen
Zicheng Ma
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
video1.mp4
Meng Zhang
2
Smart Power Routing
Jiabao Shen
Jingjing Qiu
Xiaoyi Han
Yunfei Lyu
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Timothy Lee
3
AR Sandbox
Haowen Zheng
Haoze Gao
Qiran Pan
Yiheng Zhang
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Timothy Lee
4
Actions to Mosquitoes
Lumeng Xu
Peiqi Cai
Xiangmei Chen
Yang Dai
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Said Mikki
5
Display for ODEs
Kejia Hu
Qianhe Ye
Qirong Xia
Zhuohao Li
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Pavel Loskot
6
Submarine Model
Wenpeng Zhang
Yikai Xu
Yiqin Li
Zhicong Zhang
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal2.pdf
proposal1.pdf
Pavel Loskot
7
Drone Delivery System for Takeaway Business
Ximo Wang
Yanbing Yang
Yang Chen
Yuzheng Zhu
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
Jiahuan Cui
8
Particle Image Velocimetry
Brant Qian
Hanfei Yao
Yihui Chen
Yueming Yuan
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Timothy Lee
9
Image acquisition, 3D reconstruction and a visual interactive digital heritage system
Chuanrui Chen
Denglin Cheng
Qianyan Shen
Ziying Li
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Shurun Tan
10
Smart Laundry FoldBot
Channing Liu
Jiadong Hong
Jialin Shang
Weijie Liang
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Yu Lin
11
Automated Chinese Traditional Chimes with Song
Luting Lei
Siyi Li
Tianle Wu
Xiaoxiao Pan
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
proposal2.docx
Yu Lin
12
A micro-penetrometer for snow and soil structural analysis
Chenghao Mo
Chenxian Meng
Xing Shen
Zheyan Wu
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
other2.pdf
Shurun Tan
13
Epicast: Augmented Board Game
Di Wu
Jianli Jin
Yueshen Li
Zihao Zhu
design_document1.pdf
design_document2.pdf
other1.pdf
proposal1.pdf
Yushi Cheng
14
Bird-Watching Telescope with Real-Time Bird Identification
Haoxuan Du
Junhao Zhu
Tiancheng Lyu
Yuhao Wang
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
Huan Hu
15
Automated Pour-over Coffee Machine with Imitation Learning
Jie Wang
Jingyuan Huang
Rucheng Ke
William Qiu
design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Said Mikki
16
Intelligent fire protection ecosystem
Honglei Zhu
Jiawei Zhu
Xiaohua Ding
Yiyang Liu
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
proposal3.pdf
Yu Lin
17
Arduino-Powered Network Flow Visualization Toolbox
Bolin Zhang
Jiahao Fang
Yiyang Huang
Ziyuan Chen
design_document2.pdf
design_document3.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
video
Pavel Loskot
18
Wireless Fast Charging Autonomous Car
Yiquan Jin
Yizhi Li
Ziyue Guo
Zongyang Zhu
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
Chushan Li
19
Smart Power Routing with MPPT-Based Wind Turbine
Rong Li
Tiantian Zhong
Zhekai Zheng
design_document3.pdf
final_paper1.pdf
proposal2.pdf
Lin Qiu
20
Touch Controlled Programmable DC Power Supply Circuit
Chaoli Xia
Sichen Wang
Weisong Shi
Yiyi Wang
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Aili Wang
21
Campus Tour Guide by AI-Powered Autonomous System
Bob Jin
Hao Ren
Weiang Wang
Yuntong Gu
design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
Simon Hu
22
Fingerprint Recognition Door Lock
Chengrui Wu
Hanggang Zhu
Haoran Yuan
Lizhuang Zheng
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Meng Zhang
23
Clickers For ZJUI Undergraduate Mk Ⅱ
Benlu Wang
Luozhen Wang
Suhao Wang
Zhenyu Zhang
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Fangwei Shao
24
Autonomous Transport Car
Size Feng
Xinyue Lu
Zhixin Chen
Zhuozheng He
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
final_paper2.pdf
final_paper3.pdf
proposal1.pdf
Chushan Li
25
Airport Baggage Robot
Jiajun Hu
Xuchen Ding
Yixuan Li
Yuhao Wang
design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Liangjing Yang
26
Teaching Heat to Student
Kaihua Hu
Tianyu Feng
Yongxin Xie
Ziang Liu
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
video1.mp4
Wee-Liat Ong
27
Supernumerary Robotic Limbs
Haotian Jiang
Xuekun Zhang
Yichi Zhang
Yushi Chen
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal2.pdf
proposal1.pdf
Liangjing Yang
28
A climbing robot for building 3d printed concrete wall
Benhao Lu
Jianye Chen
Shenghua Ye
Zhenghao Zhang
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Binbin Li
29
Advanced Modeling and Display of ZJU International Campus Power System
Erkai Yu
Jiahe Li
Tiantong Qiao
Yilang Feng
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
Ruisheng Diao
30
Search and Identify
Ruidi Zhou
Shitian Yang
Yilai Liang
Yitao Cai
design_document2.pdf
design_document3.pdf
final_paper2.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
video1.mp4
Howard Yang
31
Movable Robotic Arm Platform
Chenxi Wang
Shihua Zeng
Zhizhan Li
Zhuohao Xu
appendix1.docx
design_document5.pdf
design_document6.pdf
design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.docx
final_paper1.pdf
photo1.png
proposal1.pdf
proposal3.pdf
proposal2.pdf
Jiahuan Cui
32
A Wearable Device That Can Detect Mood
Junjie Ren
Kejun Wu
Peidong Yang
Xinzhuo Li
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal2.pdf
proposal1.pdf
Said Mikki
33
3D model of a satellite footprint over the Earth
Kuangji Chen
Lunan Ke
Wenhan Jiang
Zhihua Gong
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
other1.docx
proposal1.pdf
Pavel Loskot
34
Virtual Band
Han Chen
Lenny Liu
Xuan Tang
Zhanpeng Li
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
proposal3.pdf
Huan Hu
35
Privacy-protected Elderly monitoring system: Wi-Fi and wearable sensors
Jincheng Zhou
Junyue Jiang
Pu Lin
Zizhao Cao
final_paper1.pdf
other1.pptx
other2.pdf
proposal2.pdf
proposal1.pdf
Huan Hu
36
intelligent robot arm
Chenghan Li
Haoran Yang
Yiming Li
Yipu Liao
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
other2.pdf
proposal4.pdf
proposal3.pdf
Wee-Liat Ong
37
Visual chatting and Real-time acting Robot
Haozhe Chi
Jiatong Li
Minghua Yang
Zonghai Jing
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
proposal3.pdf
video1.mp4
Gaoang Wang
38
VEHICULAR EDGE COMPUTING SYSTEM
Mingjun Wei
Shaohua Sun
Ye Yang
Yinjie Ruan
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Meng Zhang
39
Robotic T-shirt Launcher Mark III
Jiakai Zheng
Mingchen Li
Shenao Wang
Xiao Luo
design_document1.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Timothy Lee
40
Automatic Intelligent Fishing Pod
Baiming Li
Xinyi Song
Yitong Gu
Ziyi Shen
design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
proposal3.pdf
Said Mikki
41
Continuous Roll-To-Roll LB Film Deposition Machine
Boyang Fang
Han Li
Ruiqi Zhao
Zhixian Zuo
design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.pdf
final_paper1.pdf
proposal1.pdf
proposal2.pdf
Kemal Celebi
42
eVTOL Drone
Chenyang Huang
Hongfan Liu
Xuan Chen
Zhengpu Ye
design_document1.pdf
other1.pdf
proposal1.pdf
Jiahuan Cui
43
Digital Twin Bridge Monitoring System
Hanchi Ge
Kowshik Dey
Rongjian Chen
design_document1.pdf
design_document2.pdf
final_paper1.pdf
proposal2.pdf
video1.mp4
Simon Hu

ML-based Weather Forecast on Raspberry Pi

Xuanyu Chen, Zheyu Fu, Zhenting Qi, Chenzhi Yuan

Featured Project

#Team Members

Zheyu Fu (zheyufu2@illinois.edu 3190110355)

Xuanyu Chen (xuanyuc2@illinois.edu 3190112156)

Chenzhi Yuan (chenzhi2@illinois.edu 3190110852)

Zhenting Qi (qi11@illinois.edu 3190112155)

#Problem

Weather forecasting is crucial in our daily lives. It allows us to make proper plans and get prepared for extreme conditions in advance. However, meteorologists always get it wrong half of the time and still keep their job :) To overcome the limitations of traditional weather forecasting, machine learning models have become increasingly important in weather forecasting. Building our own weather forecast ML system is a perfect idea for us to analyze vast amounts of area data and generate more accurate and timely weather predictions on the go in our surrounding areas.

#Solution Overview

A weather forecast system can be created by using a few different hardware components and software tools. Our solution mainly consists of two parts. For weather measurement and data collection, temperature, humidity, and barometric pressure sensors are considered the main components. A machine learning-based algorithm is to be applied for data analysis and weather predictions.

#Solution Components

##Hardware Subsystem

Due to the complexity of weather conditions, our system incorporates the following weather indicators and their corresponding collectors:

-a barometric pressure sensor, a temperature sensor, and a humidity sensor

-a digital thermal probe for heat distribution

-an anemometer for wind speed, wind vane for wind direction, and rain gauge for precipitation

The aforementioned equipment would be integrated into a single device, and weatherproof enclosures are needed to protect it. Plus, a Raspberry Pi, either with built-in wireless connectivity or a WiFi dongle, is required for conducting computations.

##Software Subsystem

A practically usable weather forecast system is supposed to make reliable predictions for real-world multi-variable weather conditions. We apply Machine Learning techniques to suffice such generalization to unseen data. To this end, a high-quality dataset for training and evaluating the Machine Learning model is required, and a specially designed Machine Learning model would be developed on such a dataset. Once a well-trained system is obtained, we deploy the such model on portable devices with easy-to-use APIs.

#Criterion for Success

1. The weather measurement prototype with sensors should be able to accurately collect the temperature, humidity, and barometric pressure. etc.

2. A machine learning algorithm should be successfully trained to make predictions on the weather conditions: rainy, sunny, thunderstorm, etc.

3. Our system can forecast the weather in Haining, in real-time, and/or longer-period forecast.

4. The forecasted weather information could be demonstrated elegantly through some UI interface. A display screen would be a baseline, and an application on phones would be extra credit if time permitted.

5. Extra: Make our own weather dataset for Haining. If good, make it open-source.

#Work Distribution

**EE Student Zheyu Fu**:

-Design the sensor module circuit

-Development of visualization interface

**ECE Students Xuanyu Chen & Zhenting Qi**:

-Weather data collection and analysis

-Build and test Machine Learning model on Raspberry Pi

**ME Student Chenzhi Yuan**:

-Physical structure hardware design

-Proper distribution of the sensors to collect accurate data on temperature, humidity, barometric pressure, etc.