Projects


# Title Team Members TA Professor Documents Sponsor
1
3D Scanner
Chenchen Yu
Jiayi Luo
Peiyuan Liu
Yifei Song
Xinyi Xu proposal1.pdf
Pavel Loskot
2
A Desktop-Size Environment-Controlled Greenhouse for Multi-Variable Optimization of Crop Growth
Haoyu Qiu
Taoran Li
Ze Yang
Zhimin Wang
Qi Wang design_document1.pdf
proposal2.pdf
Wee-Liat Ong
3
High Noon Sheriff Robot
Shuting Shao
Yilue Pan
Youcheng Zhang
Yuan Xu
Yutao Zhuang design_document1.pdf
proposal1.pdf
Timothy Lee
4
Electromagnetic Launch System with Switchblade Drone
Ruike Yan
Shuyang Qian
Xinyu Xia
Zheng Fang
Adeel Ahmed design_document1.pdf
proposal1.pdf
Jiahuan Cui
5
VTOL Drone with Only Two Propellers
Jinke Li
Qianli Zhao
Tianqi Yu
Yanzhao Gong
Muhammad Malik design_document1.pdf
proposal1.pdf
Jiahuan Cui
6
Robotic T-Shirt Launcher Mark II
Hao Ding
Moyang Guo
Yixiang Guo
Ziyu Xiao
Qi Wang other4.pdf
proposal1.pdf
Timothy Lee
7
Fixed wing drone with auto-navigation
Yihui Li
Zhanhao He
Zhibo Teng
Ziyang An
Yiqun Niu design_document1.pdf
proposal1.pdf
Jiahuan Cui
8
Clickers for ZJUI Undergraduate
Bowen Li
Mu Xie
Qishen Zhou
Yue Qiu
Qi Wang design_document1.pdf
proposal2.pdf
Timothy Lee
9
Robot Vacuum
Kailong Jin
Long Chang
Tianyu Zhang
Zheyi Hang
Tielong Cai design_document2.pdf
proposal1.pdf
Meng Zhang
10
Digital Controlled LED Rotating Display System
Chentai Yuan
Guanshujie Fu
Keyi Shen
Yichi Jin
Adeel Ahmed design_document1.pdf
proposal1.pdf
Chushan Li
11
Miniterized Langmuir Blodgett Trough
Xiran Zhang
Zhanlun Ye
Zhanyu Shen
Zhehao Qi
Muhammad Malik Kemal Celebi
12
Laser System to Shoot Down Mosquitos
Fan Yang
Ruochen Wu
Yuxin Qu
Zhongqi Wu
Xinyi Xu design_document1.pdf
proposal1.pdf
Timothy Lee
13
Smartphone-based Fluorescence Microscope
Feifan Xie
Juncheng Zhou
Shu Xian Lai
Wentao Ni
Xinyi Xu design_document1.pdf
proposal1.pdf
Wee-Liat Ong
14
Tea Blend Distributor
Anyu Ying
Ruiqi Ye
Zhenzuo Si
Zhiyuan Wang
Xinyi Xu design_document2.pdf
proposal1.pdf
Timothy Lee
15
Augmenting AR/VR with Smell
Baoyi He
Kaiyuan Tan
Xiao Wang
Yingying Liu
Qi Wang design_document2.pdf
proposal1.pdf
Rakesh Kumar
16
Thermo-Camera Based Energy Consumption Monitoring System
Boyan Li
Lingjie Zhang
Yutao Zhu
Zheyang Jia
Adeel Ahmed design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.pdf
proposal2.pdf
proposal1.pdf
Pavel Loskot
17
Remote Driving System
Bo Pang
Jiahao Wei
Kangyu Zhu
Yi Wang design_document1.pdf
proposal1.pdf
18
A Transformer
Haobo Li
Jingcheng Liu
Shiqi Yu
Tinghua Chen
Xiaoyue Li design_document1.pdf
proposal1.pdf
Rakesh Kumar
19
An immersive human-driven robot detecting foreign matter in tubes
Pengzhao Liu
Shixin Chen
Tianle Weng
Ziyuan Lin
Yutao Zhuang design_document1.pdf
proposal2.pdf
Liangjing Yang
20
A mm-Wave Breath Monitoring System for Smart Vehicle Applications
Bowen Song
He Chen
Kangning Li
Keyu Lu
Xuyang Bai design_document1.pdf
proposal1.pdf
Shurun Tan
21
Remote Robot Car Control System with RGBD Camera for 3D Reconstruction
Han Yang
Hao Chen
Junyan Li
Yuhao Ge
Yiqun Niu design_document1.pdf
proposal1.pdf
Pavel Loskot
22
V2V Based Network Cooperative Control System
Jiazhen Xu
Xinwen Zhu
Yuxuan Jiang
Zihao Li
Xuyang Bai design_document1.pdf
proposal1.pdf
Simon Hu
23
FPGA-based object tracking, obstacle avoidance, and voice-activated trolley
Haomin Wang
Jiarun Hu
Yang Zhou
Yihang He
Tielong Cai design_document2.pdf
design_document3.pdf
proposal1.pdf
Said Mikki
24
An Autonomous Pool Cleaner
Hanwei Yu
Jiayu Zhang
Tianle Li
Wenbo Ye
Tielong Cai design_document1.pdf
proposal1.pdf
Rakesh Kumar
25
Semantic Communications for Unmanned Aerial Vehicles
Chang Su
Chenhao Li
Tianze Du
YU Liu
Xiaoyue Li design_document1.pdf
proposal1.pdf
Meng Zhang
26
ML-based Weather Forecast on Raspberry Pi
Chenzhi Yuan
Xuanyu Chen
Zhenting Qi
Zheyu Fu
Yi Wang design_document1.pdf
proposal1.pdf
Cristoforo Dimartino
27
An Intelligent Assistant Using Sign Language
Haina Lou
Howie Liu
Qianzhong Chen
Yike Zhou
Xiaoyue Li
28
Electric Load Forecasting (ELF) System
Ao Zhao
Liyang Qian
Yihong Jin
Ziwen Wang
Xiaoyue Li design_document1.pdf
proposal2.pdf
Ruisheng Diao
29
Dancing Scoring Robot
Chuxuan Hu
Heyue Wang
Xiaohan Zhu
Yiyuan Chen
Tielong Cai design_document1.pdf
proposal1.pdf
Gaoang Wang
30
High-renewable microgrid for Railway Power Conditioner(RPC)
Jiakai Lin
Jiebang Xia
Kai Zhang
Yongcan Wang
Yi Wang design_document1.pdf
design_document2.pdf
design_document3.pdf
design_document4.pdf
proposal1.pdf
Lin Qiu
31
Raspberry Pet Pal
Shuhan Guo
Xiaomin Qiu
Xiaoshan Wu
Yirou Jin
Yiqun Niu design_document1.pdf
proposal1.pdf
Gaoang Wang
32
Observation Balloon For Testing Centers
Jiajie Wang
Shuaicun Qian
Tunan Zhao
Yichi Zhang
Yutao Zhuang design_document1.pdf
proposal1.pdf
Timothy Lee
33
MEMS-based Feedback Controller
Jianbo Xu
Peiheng Yao
Zhiyuan Xie
Xuyang Bai design_document1.pdf
design_document2.pdf
proposal1.pdf
Binbin Li
34
Robot for Gym Exercise Guidance
Chang Liu
Dalei Jiang
Kunle Li
Zifei Han
Yiqun Niu design_document1.pdf
proposal1.pdf
Gaoang Wang
35
A Direct Digitally Modulated Wireless Communication System
Bingsheng Hua
Dingkun Wang
Luyi Shen
Qingyang Chen
Xuyang Bai design_document1.pdf
proposal3.pdf
Shurun Tan
36
Microgrids
Ao Dong
Bohao Zhang
Kaijie Xu
Yuqiu Zhang
design_document1.pdf
proposal1.pdf
Lin Qiu
37
Dental Health Monitoring System
Linjie Tong
Xin Wang
Yichen Shi
Zitai Kong
Adeel Ahmed design_document1.docx
design_document2.pdf
proposal1.pdf
Zuozhu Liu
38
MassageMate: Smart Robot Masseur
Jack Bai
Ke Xu
Wentao Yao
Xiuyuan Zhou
Yutao Zhuang design_document1.pdf
proposal1.pdf
Liangjing Yang

Cypress Robot Kit

Featured Project

Cypress is looking to develop a robotic kit with the purpose of interesting the maker community in the PSOC and its potential. We will be developing a shield that will attach to a PSoC board that will interface to our motors and sensors. To make the shield, we will design our own PCB that will mount on the PSoC directly. The end product will be a remote controlled rover-like robot (through bluetooth) with sensors to achieve line following and obstacle avoidance.

The modules that we will implement:

- Motor Control: H-bridge and PWM control

- Bluetooth Control: Serial communication with PSoC BLE Module, and phone application

- Line Following System: IR sensors

- Obstacle Avoidance System: Ultrasonic sensor

Cypress wishes to use as many off-the-shelf products as possible in order to achieve a “kit-able” design for hobbyists. Building the robot will be a plug-and-play experience so that users can focus on exploring the capabilities of the PSoC.

Our robot will offer three modes which can be toggled through the app: a line following mode, an obstacle-avoiding mode, and a manual-control mode. In the manual-control mode, one will be able to control the motors with the app. In autonomous modes, the robot will be controlled based off of the input from the sensors.