TAM 212: Dynamics

Professor

Prof. Matt West
Research

Teaching Assistants

Hussein Darir Darioush Esfahani Kuan-Yu Tseng Jianing Zhao

Course Aides

Shanit Dev Ally Kolar Felix Marrar Caleb Trotter Jerry Wu Bingyu Zhou