CS/ECE 374 fall 22

Course staff

Instructor Teaching Assistants Course Assistants
Sariel Har-Peled (email)
 • Beideman Calvin (Head TA)
 • He Qizheng
 • Jain Rhea
 • Li Sizhuo
 • Mao Thomas
 • Yu Yuancheng
 • Kulkarni Rucha
 • Roe Alexander
 • Yulie Arad
 • Kyle Chiu
 • Anakin Dey
 • Xiuhao Ding
 • Tue Do
 • Advaya Dutta
 • Dylan Han
 • Xinyi He
 • Yucheng Jiang
 • Yuanfeng Li
 • Rishi Patel
 • Tianchen Wang
 • Patrick Xu
 • Alex Zhang
 • Mark Zhang
 • Ruining Zhao

 


 


Last modified: Sat 2022-09-05 17:56:20 UTC 2022 by Sariel Har-Peled